Alertă de nereguli

     Orice persoana care deţine informaţii privind desfăşurarea proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007–2013 poate trimite alerte privind neregulile la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi / sau alerta privind neregula constatata poate fi transmisă direct Responsabilului National cu Autorizarea Finanţării, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 Potrivit art.2 din O.U.G nr. 66 din 29 iunie 2011, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 

Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit; 

Activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfăşurată de autorităţile competente, în vederea stabilirii existenţei unei nereguli;   

   Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare  

  1.    ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

  2.    HOTARARE nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora    

  Legislaţie cadru privind protecţia intereselor financiare ale UE

  1.    Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene. 

  2.      Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2185/1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor nereguli. 

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată  confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în  procesul de investigare a neregulii.   

Alerta privind neregulile este modalitatea prin care orice persoană poate sesiza existenţa unei suspiciuni de neregulă. Acesta poate fi întocmit de orice persoană fizică, în orice moment al derulării proiectului.  

Informaţiile pe care trebuie să le conţină alerta privind neregulile se referă la numele proiectului, suma pe care o implică neregula respectivă – precum şi o descriere pe scurt a contextului în care a fost comisă neregula.

Nu este necesar ca alerta privind neregulile să fie semnată, aceasta putând fi transmisă în formă anonimă, dar cu respectarea cerinţelor minime de conţinut pentru a putea fi luată în consideraţie.